Jalostuksen tavoiteohjelma


JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) ON TIETOPAKETTI RODUN OMINAISUUKSISTA JA JALOSTUKSESTA 
Jalostuksen tavoiteohjelma on tietopaketti rodun ominaisuuksista ja jalostuksesta. Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa tietoa rodun luonneominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta. Se sisältää rotujärjestössä yhteisesti päätetyt jalostustavoitteet sekä suositukset jalostuskoirille esimerkiksi terveystarkastusten ja enimmäisjälkeläismäärän suhteen. 

Myös rodun harrastaja ja koiran hankintaa suunnitteleva saa ohjelmasta paljon hyödyllistä tietoa. Hän voi sen perusteella esimerkiksi tarkastaa Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä, että pentueen vanhemmille on tehty JTO:ssa suositellut tarkastukset perinnöllisten sairauksien varalta ennen astutusta. 

Kunkin rodun JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan. 

Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin. Yksi tärkeimmistä terveyttä edistävistä jalostustavoitteista on huolehtia rotujen geneettisen vaihtelun säilymisestä. Tähän päästään pitämällä yksittäisten yksilöiden ja sukulinjojen jälkeläismäärät kurissa. Koiran elinikäinen jälkeläismäärä ei saisi ylittää viittä prosenttia siitä yksilömäärästä, joka rotuun keskimäärin rekisteröidään 4-5 vuodessa. Tarvittaessa rotujen monimuotoisuutta voidaan lisätä roturisteytysten avulla.
                                                                                                            (Suomen Kennelliitto)
Tutustu tästä rotumme hyväksyttyyn JTO :hon
Kääpiöbullterrierirodun PEVISA 1.1.2022-31.12.2026:Kääpiöbullterrierille hyväksytään seuraava PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2022-31.12.2026.

Ensisijaisesti vastustettavat sydänsairaudet ovat pulmonaalistenoosi, aorttastenoosi ja mitraalidysplasia.

SYDÄN Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun.  Sydänultran alaikäraja on 18 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE - tutkimustulos on voimassa 24  kk. SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta. AVOIN tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.  SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei  rekisteröidä.  


LAD, LP, PLL Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion  (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se  paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa. Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja  (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Jos koira on PLL geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa. Pentueet,  joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä.  

Rotukohtaisiin erityisehtoihin lisätään; 
Risteytys normaalikokoisten ja kääpiöbullterriereiden kesken sallitaan poikkeusluvalla; ks. Koirarekisteriohjeen kohta 6.2. Risteytyksestä syntyvät pennut rekisteröidään
kääpiöbullterriereiksi.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Ulkomaisia koiria koskeva poikkeus: uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue.
LAD-, LP-, ja PLL-geenitestaamatonta ulkomaista koiraa käytettäessä on toisen vanhemman oltava geenitestattu tuloksella terve, ei kantaja. Periytymisen perusteella terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä. 
Sydäntutkimuksen osalta hyväksytään pentuetta rekisteröitäessä ulkomaalainen eläinlääkärin antama sydämen ultraäänitutkimuslausunto. Lausunnosta on käytävä ilmi, että koiralla ei ole todettu PEVISA- ohjelmassa mainittuja jalostuksesta poissulkevia sydänsairauksia ja koiran tunnistusmerkintä on tarkistettu tutkimushetkellä.


https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/pevisa-ja-rotukohtaiset-erityisehdot-2023